|
stam Chlamydiae (organisme)
stam Chlamydiae
Chlamydiae
Chlamydaeota
Chlamydiota
Phylum Chlamydiae
Id415099003
StatusPrimitive
|