nationale kernset patiëntproblemen

OmschrijvingDefinitieId
probleem met woonruimteProbleem met ruimte, geschikt voor menselijke bewoning (beschutting biedend voor bescherming en ruimte), zoals niet aangepast aan beperkingen bij mobiliteit, slechte huisvesting, gebrek aan ruimte, vocht in huis.105531004
probleem gerelateerd aan seksualiteitProbleem met het vermogen om deel te nemen aan intimiteit en seksuele activiteit; seksualiteit omvat het geheel aan gevoelens, gedachten, opvattingen, fantasieën, verlangens en gedragingen die seksueel getint zijn. Probleem met het vermogen om deel te nemen aan intimiteit en seksuele activiteit; seksualiteit omvat het geheel aan gevoelens, gedachten, opvattingen, fantasieën, verlangens en gedragingen die seksueel getint zijn106143002
ongezond gebruik van alcoholGebruik van alcohol met een effect dat schadelijk voor de gezondheid kan zijn en kan leiden tot verslaving.10939881000119105
obstipatieVerlaagde ontlastingsfrequentie, gepaard gaande met moeilijkheden of incomplete passage van de ontlasting; passage van te harde, droge ontlasting.111360009
geïrriteerd mondslijmvliesVerandering in de natuurlijke bedekking van het binnenoppervlak van de bekleding van de mond (het slijmvlies), die de onderliggende structuur beschermt.115901000146100
moeite met zelf drinkenProbleem met het innemen van vocht gedurende de dag, bij dorst en gedurende de maaltijd.117081000146104
probleem met seksuele ontwikkelingSeksualiteit omvat het geheel aan gevoelens, gedachten, opvattingen, fantasieën, verlangens en gedragingen die seksueel getint kunnen zijn. Seksualiteit is verbonden met genderrollen, seksuele oriëntatie, seksuele identiteit, intimiteit, plezier, erotiek en voortplanting. Kinderen beleven hun seksualiteit anders dan jongeren en volwassenen. Vanaf de puberteit, als kinderen geslachtsrijp zijn, gaan kinderen meer relationele en seksuele contacten aan (Van der Vlugt, 2012; WHO Regional Office for Europe, 2010).123526007
verstoorde lichaamstemperatuurProbleem met de temperatuur, gemeten in °C (graden Celsius), die binnen in het menselijk lichaam heerst, gerelateerd aan stofwisseling.123979008
gameverslavingVeelvuldig gamen met een effect dat schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Aanhoudend en terugkerend onaangepast veel spelen van computerspellen, gekenmerkt door onder meer de behoefte om steeds vaker en langer te spelen om het gewenste effect te bereiken, gamen als middel om aan problemen of een sombere stemming te ontsnappen, constant in gedachte bezig zijn met gamen en/of verwaarlozing van werk, school of sociale activiteiten.12551000146107
verminderd ziekte-inzichtProbleem met het besef (of begrip) dat een persoon een ziekte of gezondheidsprobleem heeft en wat hiervan de betekenis is voor het leven.12561000146105
risico op constipatieRisico op obstipatie: verlaagde ontlastingsfrequentie, gepaard gaande met moeilijkheden of incomplete passage van de ontlasting; passage van te harde, droge ontlasting.129691005
risico op eenzaamheidRisico op eenzaamheid: het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.129698004
loopt risico op vallenEen onbedoelde verandering van de lichaamspositie, die resulteert in het neerkomen op de grond of een ander, lager niveau.129839007
risico op malnutritie129845004
probleem met veranderingen in bloeddrukProbleem met gevolgen van wisselende bloeddruk: de kracht waarmee het bloed tegen de wanden van de bloedvaten drukt, ofwel de hydrostatische druk die het bloed op het vaatstelsel van de slagaderen uitoefent.129899009
automutilatieHet omvat alle gedragingen die verwondingen/ letsel aan de eigen huid of het lichaam toebrengen zonder de intentie te hebben het leven te willen beëindigen Het omvat alle gedragingen die verwondingen/ letsel aan de eigen huid of het lichaam toebrengen zonder de intentie te hebben het leven te willen beëindigen. Hierbij is sprake van zelfverwondend gedrag, zoals zichzelf slaan, zichzelf krassen of snijden, zichzelf bijten of haren uit het hoofd trekken.130968006
wijziging van tastvermogenProbleem met het vermogen tot voelen van reacties op prikkels van tastbare organen, het vermogen om aanraking en druk op tastbare organen te lokaliseren.130984007
acute verwardheidBeeld van acuut optredende verandering, vaak fluctuerend wat bestaat uit aandachtstoornis en bewustzijnsstoornis en verandering in cognitie (geheugen, oriëntatie, taal) of waarneming.130987000
probleem met zindelijkheid voor urineVerlies van urine (in ondergoed of luier); dit kan zowel overdag als ’s nachts tijdens de slaap plaatsvinden. Zindelijk worden treedt op tussen leeftijd van 1,5 - 5 jaar. Het (overdag) in de broek plassen door kinderen die nog niet zindelijk zijn of door kinderen die al wel korte of langere tijd zindelijk zijn.15411000146100
probleem met zindelijkheid voor ontlastingHet (onvrijwillig) verlies van ontlasting (in ondergoed of in de luier) boven de leeftijd van 4 jaar. Dit kan overdag of ’s nachts plaatsvinden (in de richtlijn spreekt men van fecale incontinentie). Zindelijk worden treedt op tussen leeftijd van 1,5 - 5 jaar. Herhaaldelijk ontlasting produceren op daartoe niet bestemde plaatsen na de leeftijd van vier jaar, zonder dat er een ziekte of aangeboren afwijking aan ten grondslag ligt; vaak is er sprake van verstopping.15421000146105
achterstand in spraak- en taalontwikkelingAchterstand van spraak- en taalontwikkeling, in vergelijking met normale spraak- en taalontwikkeling van zuigelingentijd tot volwassenheid als een resultaat van fasegewijs en normaal proces van groei in overeenstemming met de geschatte leeftijd en groeistadia (ontwikkeling volgens richtlijn van Wiechen).15431000146107
achterstand in motorische ontwikkelingAchterstand in de ontwikkeling van de motoriek. Met motoriek bedoelen we het geheel van bewegingen en bewegingspatronen dat het kind in staat stelt zijn lichaam te gebruiken en te bewegen. De motorische ontwikkeling vindt plaats op basis van de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Hierdoor verdwijnen vroegkinderlijke reflexen, ontwikkelen de zintuigfuncties zich en ontstaat er controle over spierspanning en houding.15441000146104
verstoring van balans tussen draagkracht en draaglastAls de draagkracht tekort schiet of de draaglast te groot wordt, dan ontstaan er problemen. Alle factoren die een gezin onder druk zetten, vormen samen de zogenoemde 'draaglast'; de veerkracht van de gezinsleden, de hulp en andere positieve invloeden van buitenaf vormen de 'draagkracht'.15511000146101
moeite met vinden van passend onderwijsMoeite om passend onderwijs voor het kind te vinden ten gevolge van ziekte van het kind. Moeite om passend onderwijs voor het kind te vinden ten gevolge van ziekte van het kind15521000146106
verhoogde prikkelbaarheidEen sterk verhoogde of meer dan gemiddelde responsiviteit van het centrale zenuwstelsel op stimuli.15541000146100
probleem met eetgedragVertoont gedrag ten aanzien van eten dat niet adequaat is, dat wil zeggen als niet een bij hun behoefte, ontwikkelingsniveau en cultuur passende samenstelling en hoeveelheid voeding tot zich nemen en/of ontvangen in een ontspannen en op hun leeftijd afgestemde interactie met hun ouders/verzorgers. Normaal eetgedrag kent op elke leeftijd een zekere variatiebreedte.161838002
moeite met kauwenProbleem met mechanische voedselontbinding in de mond door malende tanden en/of gebruik van kaken en beweging van de tong.162020001
excessief huilenWanneer een gezond en goed gevoed maar prikkelbaar kind perioden van irritatie, jengelen of huilen laat zien van ten minste 3 uur per dag en gedurende minimaal 3 dagen per week voor een periode van ten minste 3 weken achtereen (Wessel et al., 1954).162213003
urine-incontinentieOnvrijwillig en ongecontroleerd verlies van urine. Ongewild urineverlies, optredend zowel 's nachts als overdag, door lichamelijke, soms psychische oorzaak.165232002
probleem met ontlastingProbleem met beweging en lediging van de ontlasting door de darm.179950008
gokverslavingVeelvuldig gokken met een effect dat schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Aanhoudend en terugkerend onaangepast gokgedrag, gekenmerkt door onder meer de behoefte om steeds meer te gokken om het gewenste effect te bereiken, gokken als middel om aan problemen of een sombere stemming te ontsnappen, constant in gedachte bezig zijn met gokken, de volgende dag terugkeren om het verlies terug te winnen, verwaarlozing van werk, school of sociale activiteiten en/of liegen tegenover anderen over het eigen gokgedrag.18085000
probleem met copingProbleem met het hanteren van stress en behouden van een gevoel van controle en verhoogd psychologisch comfort.18232000
probleem met wisselende stemmingProbleem met een wisselend niveau van gevoelens en emotionele gemoedstoestand.18963009
verstoorde vochtbalansRegulering van opname en uitscheiding van lichaamsvloeistoffen zoals de hoeveelheid en balans van water en elektrolyten in het lichaam.190902006
desoriëntatie in tijdProbleem met het vermogen een inschatting te maken in relatie tot tijd, zoals jaar, seizoen, maand, dag en precies tijdstip.19657006
risico op complicatie tijdens zwangerschapKans op complicaties gedurende de zwangerschap; toestand van een ontwikkelende foetus in het lichaam te laten groeien en voeden vanaf de dag van bevruchting tot de geboorte.199312002
afwijkend ademhalingspatroon20573003
wanenVaste, onjuiste overtuiging van de realiteit die niet kan worden gecorrigeerd door reden, argumenten of bewijs van de (eigen) zintuigen. Niet met de werkelijkheid overeenstemmende denkbeelden, die zich niet laten corrigeren en waarbij de patiënt niet de behoefte heeft om te controleren of het klopt; bijvoorbeeld grootheidswaan, achterdochtswaan, armoedewaan enz.2073000
pijnEen onaangename sensorische of emotionele ervaring, waarbij de ervaring van pijn is wat een persoon die het ervaart zegt dat het is en aanwezig is wanneer hij/zij zegt dat het aanwezig is. Onaangename sensorische of emotionele ervaring die samenhangt met (mogelijke) weefselbeschadiging en die bestaat indien iemand het ervaart en afhankelijk is van hoe iemand het ervaart.22253000
rouwHet geheel van lichamelijke, emotionele, cognitieve, spirituele en gedragsmatige reacties die optreden na het verlies van een persoon met wie een betekenisvolle relatie bestond.224965009
risico op suïcideRisico op uitvoeren van zelfmoord ten gevolge van suïcidale gedachten/activiteiten die leiden tot de eigen dood.225444004
slachtoffer van pestenKinderen die worden gepest doordat ze door één of meer leeftijdgenoten bewust en stelselmatig worden beschadigd door negatieve acties waarbij de macht ongelijk verdeeld is en het slachtoffer zich meestal niet kan verdedigen. Het is een negatieve actie als iemand opzettelijk letsel of ongerief aanbrengt of probeert aan te brengen bij de ander. Deze acties kunnen direct (verbaal of fysiek), indirect (relationeel/emotioneel) of digitaal (via computer of telefoon) zijn.225820007
verminderde fijne motoriekProbleem met het gebruik van de handen en vingers voor kleine bewegingen en het grijpen en manipuleren van een voorwerp.228148009
probleem met lopenProbleem met het zelf bewegen van het lichaam van de ene plaats naar de andere door het stapsgewijs bewegen van de benen, het vermogen om het gewicht te dragen van het lichaam en het kunnen lopen in langzaam, gematigd tot snel tempo.228158008
overgewichtOvergewicht bij volwassenen (18-70 jaar) bestaat bij Body Mass index (BMI) >25 (bij BMI >30 obesitas). Bij kinderen wordt overgewicht geconstateerd op basis van vier criteria: lichaamsbouw, etniciteit, puberteit en vetverdeling. Lichaamsgewicht dat boven het gezonde gewicht ligt; voor volwassenen bij een BMI (body mass index) groter dan 25; voor kinderen en jongeren zijn andere criteria omdat zij nog in de groei zijn, zo ligt bijvoorbeeld de grens bij 5-jarigen op een BMI van 17,4 voor jongens en 17,2 voor meisjes, voor 10-jarigen op een BMI van 19,8 voor jongens en 19,9 voor meisjes.238131007
probleem met vrijetijdsbestedingProbleem met het besteden van vrije tijd aan hobby, sport en recreatie.23935006
onrustToestand van doelloze psychomotorische opwinding, rusteloosheid, heen en weer lopen of gespannenheid in verband met angst of stress. Rusteloze gemoedstoestand.24199005
probleem met langetermijngeheugenProbleem met het vermogen om op lange duur informatie te herinneren.247588002
probleem met kortetermijngeheugenProbleem met het vermogen om recente gebeurtenissen of ervaringen op te roepen - te herinneren.247592009
probleem met lerend vermogenProbleem met het proces van het verwerven van kennis of vaardigheden door middel van systematisch studeren, instructies, oefening, training of ervaring.247617009
preoccupatieTerugkerende, vasthoudende overheersende gedachten en inbeslagneming van de geest met uitsluiting van andere gedachten of geestelijke afleiding.247632002
verbale agressieKrachtige zelfverzekerde actie of attitude die verbaal (of symbolisch) geuit wordt, grensoverschrijdend gedrag.248003003
fysieke agressieKrachtige demonstratie van acties of onjuist gebruik van kracht of macht wat leidt tot verwonden, beschadigen, mishandelen of aanvallen gericht op iets of iemand anders; grensoverschrijdend gedrag Krachtige demonstratie van acties of onjuist gebruik van kracht of macht wat leidt tot verwonden, beschadigen, mishandelen of aanvallen gericht op iets of iemand anders; grensoverschrijdend gedrag.248004009
zelfdestructief gedragHet uitvoeren van zelf-geïnitieerde activiteiten met het doel zichzelf pijn te doen of te beschadigen. Gedrag waarbij iemand zichzelf bewust of onbewust te gronde richt, zoals extreem ongezonde eetgewoonten, zelfverwonding of zelfmoord.248062006
ondervoedingVoedingstoestand waarbij sprake is van een tekort of disbalans van energie, eiwit en/of andere nutriënten, die leidt tot meetbare nadelige effecten op de lichaamsomvang en lichaamssamenstelling, op het functioneren en op klinische resultaten.248325000
ondergewichtBody Mass index (BMI) >18,5 (bij patiënten >65 jaar: BMI >20). Lichaamsgewicht dat onder het gezonde gewicht ligt; de BMI (body mass index) is kleiner dan 18,5.248342006
wond van huidEen onderbreking van de continuïteit van de huid, veelal veroorzaakt door externe invloeden. Letsel van het weefsel is meestal geassocieerd met fysieke of mechanische schade: vervelling en tunneling van het weefsel.262526004
verstoord slaappatroonTerugkerende verlaging van lichamelijke activiteiten gekenmerkt door een verminderd bewustzijn of niet wakker zijn in combinatie met verlaagd metabolisme, onbeweeglijke houding en een verminderd maar gemakkelijk omkeerbare gevoeligheid voor prikkels van buitenaf. Probleem met slapen: terugkerende verlaging van lichamelijke activiteiten gekenmerkt door een verminderd bewustzijn of niet wakker zijn in combinatie met verlaagd metabolisme, onbeweeglijke houding en een verminderd maar gemakkelijk omkeerbare gevoeligheid voor prikkels van buitenaf.26677001
dyspneuBewuste ervaring van een verstoring van de ademhaling oftewel het gevoel dat de ademhaling tekortschiet, een onaangenaam en vooral bedreigend en angstig gevoel. De mate van de ervaren dyspneu is niet afhankelijk van de ernst van de onderliggende oorzaak. Toestand en gevoel van bemoeilijkte ademhaling.267036007
urineretentieOnwillekeurige opeenhoping van urine in de blaas en onvolledige lediging van de blaas. Het niet volledig of helemaal niet kunnen legen van de blaas.267064002
eenzaamheidHet subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Gevoelens van eenzaamheid bijvoorbeeld door gebrek aan contacten met anderen, gemis van werksituatie of andere belemmeringen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven.267076002
probleem met vruchtbaarheidHet verminderd of niet vruchtbaar zijn. Vruchtbaarheid is het vermogen om deel te nemen aan de voortplanting met als resultaat een levend kind.27034006
probleem met rolvervullingProbleem met interactie volgens een impliciet of expliciet stelsel van verwachtingen, regels en gedragstandaarden van anderen.27179007
probleem met proevenProbleem met het vermogen om te proeven als reactie op prikkels van de smaakorganen.271801002
eruptie van huidRode huiduitslag met verschillende kleuren, uitbarsting, lokale oedemen, blaasjes en jeuk. Algemene benaming voor uitslag op de huid die in korte tijd ontstaat, van voorbijgaande aard is en uit afzonderlijke vlekjes, knobbeltjes of kleine blaasjes bestaat.271807003
acute pijnPijn is: “Een onaangename sensorische en emotionele ervaring geassocieerd met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of beschreven in termen van dergelijke schade.”274663001
gebrek aan motivatieHet niet of minder bereid zijn tot het verrichten van een bepaald gedrag: ‘bereidheid tot verandering’, waarbij naast individuele factoren ook kenmerken van een behandeling en contextuele factoren een rol spelen.277521002
hypomane stemmingEen duidelijke periode van aanhoudend verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming, welke anders is dan de gebruikelijke stemming.281257007
moeite met handhaven van lichaamshoudingProbleem om waar nodig dezelfde lichaamshouding te bewaren, zoals blijven zitten of staan.282851000
brandwond van huidEen verwonding door invloed van hitte op de huid gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur; boven deze kritische temperatuur (+/- 40° C) treedt beschadiging van de huid op.284196006
moeite met zichzelf kledenProbleem met het aan- en uittrekken van (passende) kleding.284972002
moeite met beheer van eigen medicatieProbleem met het zelfstandig gebruiken en beheren van medicatie.285038001
risico op decubitusRisico op decubitus: een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of van druk in samenhang met schuifkracht.285304000
moeite met bereiden van voedselProbleem met het klaarmaken van voeding voor eten, waaronder het kopen van eten, het bereiden van eten, openmaken van verpakkingen en het klaarmaken (snijden) van eten.286457005
moeite met zichzelf wassen en afdrogenProbleem met het wassen en afdrogen van het gehele lichaam of van lichaamsdelen, waaronder baden, douchen, wassen van handen en voeten, gezicht en haar.288552005
moeite met voeren van gesprekkenProbleem met het voeren van een gesprek of conversatie of mondelinge communicatie tussen twee of meer personen.288638001
moeite met zichzelf uitenProbleem met het zeggen of laten blijken wat je voelt, verbaal en non-verbaal.288742009
moeite met zuigenProbleem met het ophalen van vloeistoffen in de mond door het gebruik van de lipspieren en de tong; bijvoorbeeld drinken van melk uit een borst of vloeistof uit een speen of zuigfles.288980000
moeite met geven van borstvoedingProbleem bij het voeden van de zuigeling met melk uit de borsten van de moeder.289084000
probleem met mondhygiëneProbleem met het verzorgen van mond, waaronder tanden, kiezen, gebitsprothese en gebitsorthese.289128002
probleem met gebruik van stemProbleem met productie van verschillende geluiden door passage van lucht door de keelholte.29164008
probleem met tastProbleem met het vermogen tot voelen van reacties op prikkels van tastbare organen, het vermogen om aanraking en druk op tastbare organen te lokaliseren.299923005
probleem met horenProbleem met het vermogen om te horen als reactie op prikkels van de (auditieve) gehoororganen.300228004
bewustzijnsprobleemProbleem met mentaal ontvankelijk zijn voor prikkels van één of meerdere zintuigen, het alert houden van de geest en sensitiviteit ten opzichte van de externe omgeving. Dit zijn veranderingen in het bewustzijnsniveau waardoor niet, verminderd, vertraagd of abnormaal wordt gereageerd op prikkels uit de omgeving.3006004
moeite met financieel beheerProbleem met het zorgen voor en het beheren van persoonlijk geld en/of vermogen.300686005
moeite met doen van boodschappenProbleem met het kopen van artikelen die nodig zijn voor het behoud van het dagelijks leven.300723007
moeite met veranderen van lichaamshoudingProbleem om van de ene lichaamshouding in de andere te komen en van de ene locatie naar de andere gaan, zoals van een stoel opstaan en op bed gaan liggen, gaan knielen of hurken en weer opstaan.303387009
voedselweigering bij jonge kinderenHet langdurig weigeren van één of meer voedingsmiddelen bij jonge kinderen ten gevolge van een belaste medische voorgeschiedenis, kinderen die ernstig ziek zijn geweest, te vroeg geboren kinderen, kinderen met toegenomen voedingsbehoeften en kinderen die om medische redenen langdurig sondevoeding hebben gekregen (Kindermann, 2010), vaak door overgevoeligheid van het mond-neus gebied.304528007
probleem met therapietrouwProbleem met uitvoerende activiteiten om tegemoet te komen aan therapeutische gezondheidzorgvereisten en het zich conformeren aan de voorgeschreven behandelingskoers van de zorgverlener en de zorgaanbieder.304900007
moeite met begrijpenProbleem om met het verstand informatie te bevatten, zowel verbaal als non-verbaal.310825003
probleem met menstruatieProbleem met de terugkerende cyclus (begint bij eerste menstruatie en eindigt bij de menopauze) van het afstoten, hergroeien en uitdijen van het endometrium van de baarmoeder tijdens de menstruatie.32301000146106
dehydratieTekort aan lichaamsvocht, zowel intra- als extracellulair. Tekort aan vocht in de lichaamsweefsels.34095006
misbruikt drugs en/of medicatieMisbruik van drugs en/of medicatie met een effect dat schadelijk voor de gezondheid kan zijn en kan leiden tot verslaving.361055000
probleem met denktempoProbleem met een versneld of vertraagd denkproces.365276007
sombere stemmingGevoelens van verdriet en melancholie die gepaard gaan met verminderde concentratie, verminderde eetlust en slapeloosheid. Neerslachtige gevoelens en/of sombere gedachten hebben.366979004
hypothermieVerminderd vermogen tot het veranderen van de inwendige thermostaat. Dit gaat gepaard met een verminderde lichaamstemperatuur, koele, bleke en droge huid, rillingen, trage capillaire hervulling, tachycardie, cyanotische nagelbedden, hypertensie, pilo-erectie geassocieerd met langdurige blootstelling aan koude temperatuur of dysfunctie van het centrale zenuwstelsel of endocriene systeem.386689009
slachtoffer van misbruikSlachtoffer van een actie van fysieke, emotionele en seksuele aanranding, zoals verkrachting en mishandeling.386702006
geheugenprobleemProbleem met het mentale proces waarbij gevoelens, indrukken en ideeën worden opgeslagen en kunnen worden herinnerd. Hierbij is er sprake van problemen met het geheugen.386807006
snotterendVerstopt raken van neus van het kind, waardoor het snot uit de neus kan lopen of naar achter in de keel kan lekken ten gevolge van ontstoken slijmvlies in het neus-keelgebied, wat opzwelt en veel slijm (snot) gaat produceren.397746007
slachtoffer van kindermishandelingKindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.397940009
probleem met slikkenProbleem met het slikproces van het transport van vloeibaar of vast voedsel via de mond, keel en slokdarm tot in de maag.399122003
decubitusEen gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of van druk in samenhang met schuifkracht. Wonden ontstaan doordat de doorbloeding van de huid belemmerd wordt door druk en schuifkrachten van buitenaf door lang in dezelfde houding liggen of zitten.399912005
vertraagde groei-ontwikkeling van kindAchterstand van normale progressieve fysieke ontwikkeling met duidelijke fysieke veranderingen van zuigelingentijd tot volwassenheid als een resultaat van fasegewijs en normaal proces van groei en assimilatie in overeenstemming met de geschatte leeftijd en groeistadia (normale groei ontwikkeling volgens richtlijn van Wiechen).40251000146100
manische stemmingVoortdurende abnormaal verhoogde ontremde staat van emotie en/of verlies van remming, gevuld met positieve vitaliteit, ontkennen van zorgen en verminderde slaapbehoefte.405273008
probleem met ouderlijke zorgProbleem met het opnemen van verantwoordelijkheden van het ouderschap. Deze verantwoordelijkheden behelzen gedragingen om de integratie van het kind in een gezin te ondersteunen en gedragingen om de groei en ontwikkeling van kinderen te optimaliseren.406160009
jeukende huidSensatie van irritante tintelingen, constant gevoel gevolgd door de impuls om te krabben aan de huid.418363000
brakenHet door de mond uitwerpen van maaginhoud. Het betreft hier alle vormen van braken, zowel het moment van optreden (bijvoorbeeld postoperatief) als vorm (bijvoorbeeld fecaal braken). Het opgeven van de maaginhoud via slokdarm en mond.422400008
misselijkheidBraakneiging hebben, een onaangenaam gevoel in de buik en tegenzin voor ruiken of proeven. Onaangenaam gevoel in de maag waarbij de neiging tot braken kan ontstaan of bestaat.422587007
risico op acute verwardheid423192007
moeite met aangaan van een relatieMoeite met het aangaan van een verbintenis met één of meer personen.423238001
moeite met onderhouden van relatiesProbleem met contact onderhouden binnen een verbintenis met één of meer personen, volgens de sociale regels in het gezelschap.424573006
gebrek aan sociaal supportProbleem met een verbinding en/of contact tussen personen waarbij iemands welbevinden wordt bevorderd en hulp wordt aangeboden.425022003
loopt risico op delierEen risico op delier kenmerkt zich door het gevaar van het optreden van een delier. Een delier is een stoornis in het bewustzijn en aandacht, die zich ontwikkelt in korte tijd met een bijkomende stoornis in de cognitieve functies en aanwijzingen vanuit anamnese, lichamelijk onderzoek of aanvullend onderzoek dat de stoornis het directe pathofysiologische gevolg is van een somatische aandoening. Voor een uitgebreidere definitie zie DSM V.430794006
eczeemJeukende, polymorfe huidaandoening met roodheid, oedeem, papels, blaasjes, korstjes, schilfers en/of lichenificatie als gevolg van een niet-infectieuze ontstekingsreactie van de huid, veroorzaakt door intrinsieke en/of omgevingsfactoren. Niet-infectieuze ontstekingsreactie in de huid die gepaard kan gaan met jeuk, roodheid, kleine bultjes, blaasjes waar vocht uitkomt en schilfering.43116000
tijdelijk probleem met arbeidsparticipatie door medische conditieTijdelijk probleem met de mate waarin en wijze waarop men deelneemt aan het arbeidsproces.440337002
permanent probleem met arbeidsparticipatie door medische conditiePermanent probleem met de mate waarin en wijze waarop men deelneemt aan het arbeidsproces.440584001
probleem met naar school gaan ten gevolge van ziekteKind is, ten gevolge van ziekte of beperking, niet in staat om school te bezoeken en onderwijs te volgen.440680000
angstEen gevoel van bedreiging, gevaar of stress, zonder concrete inhoud en niet gekoppeld aan een object. Een gevoel van bedreiging, gevaar of stress, zonder concrete inhoud en niet gekoppeld aan een object48694002
hyperthermieVerminderd vermogen tot het veranderen van de inwendige thermostaat: dit gaat gepaard met een verhoogde lichaamstemperatuur, warme, droge huid, slaperigheid en hoofdpijn geassocieerd met dysfunctie van het centrale zenuwstelsel en endocriene systeem.50177009
ouder-kind-problematiekProbleem met gedrag van wederzijdse uitwisseling en deelname tussen ouder en kind, dat van invloed is op de gezondheid of het herstel van het kind.52184009
intertrigoEen in de grote huidplooien gelokaliseerde, oppervlakkige huidaandoening welke zich kenmerkt door altijd roodheid (erytheem) aan beide zijden van de plooi. Daarnaast kunnen een of meerdere van de volgende symptomen voorkomen: maceratie (verweking), fissuren (scheurtjes), erosies, een nattende huid of korstvorming. Oppervlakkige huidaandoening in de grote huidplooien zoals oksels, liezen, buikplooi, bilnaad en plooien onder de borsten, waarbij er sprake is van roodheid aan beide zijden van de plooi en vaak verweking, scheurtjes, korstvorming en/of een nattende huid.58759008
diarreePassage van losse, vloeibare vormeloze ontlasting, verhoogde frequentie van productie gepaard met verhoogde darmgeluiden, kramp en urgentie van de ontlasting. Veelvuldige heel zachte tot waterdunne ontlasting.62315008
desoriëntatieProbleem met het vermogen een inschatting te maken met zichzelf, onder andere in relatie tot tijd, plaats, lichaam of het herkennen van anderen.62476001
speekselverliesOnwillekeurig speekselverlies, ook wel kwijlen genoemd, doordat het kind het speeksel niet doorslikt. Ongecontroleerd verlies van speeksel uit de mond.62718007
desoriëntatie in persoonProbleem met het vermogen een inschatting te maken in relatie tot de eigen persoon, zoals leeftijd, geboortedag en het herkennen van andere personen.62766000
verstoord lichaamsbeeldProbleem met mentaal beeld van het eigen lichaam, in zijn geheel of gedeeltelijk, of van de fysieke verschijning Probleem met mentaal beeld van het eigen lichaam, in zijn geheel of gedeeltelijk, of van de fysieke verschijning.63384009
probleem met doen van huishoudenProbleem met het besteden van tijd aan het uitvoeren en/of coördineren van huishoudelijke taken.67175002
dwanggedachteEen hardnekkige gedachte of idee waarmee de geest continu en onvrijwillig bezig is. Angstaanjagende gedachten die steeds terugkeren en iemands leven zo sterk beïnvloeden dat hij er ernstig onder lijdt.67698009
probleem met ophoestenProbleem met het ophoesten van slijm (opheffen van obstructie) om de luchtwegen te reinigen.67750007
hallucinatieSchijnbare registratie van zintuigelijke stimuli die niet werkelijk aanwezig zijn, zoals geluids-, gezichts-, reuk- en tasthallucinaties.7011001
probleem met veilige leefomgevingProbleem met veiligheid (voorkomen van onbedoelde schade/ risico voor gezondheid) ten aanzien van de condities of invloed waaronder mensen leven of zich ontwikkelen.704300009
probleem met hechting tussen ouder/verzorger en kindEmoties en gedragingen van kinderen waaruit blijkt dat zij geen emotionele veiligheid ontlenen aan de relatie met hun ouders of verzorgers.704305004
verminderde alertheidProbleem met de mate van waakzaamheid of oplettendheid, aandacht hebben voor iets en klaar zijn om actie te ondernemen.704426000
moeite met uiterlijke verzorgingProbleem met het schoonhouden en/of verzorgen van huid (make-up), haar en nagels.704439001
verminderd zelfregieProbleem met activiteiten en randvoorwaarden die nodig zijn om zichzelf te kunnen handhaven en zich zelf gaande te houden in het leven.705000008
overbelaste mantelzorgProbleem met mantelzorg: onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden, meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden.705044006
risico op overbelaste mantelzorgerRisico op overbelasting van mantelzorger. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden, meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden.714663007
moeite met transferProbleem met het overbruggen van een kleine afstand, zoals van bed naar stoel (transfer).714884000
incontinentie voor fecesOnvrijwillig en ongecontroleerd verlies van ontlasting. Ongewild en ongecontroleerd verlies van ontlasting.72042002
gebruik van nicotineGebruik van nicotine met een effect dat schadelijk voor de gezondheid kan zijn en kan leiden tot verslaving.722494001
desoriëntatie in plaatsProbleem met het vermogen een inschatting te maken in relatie tot plaats, zoals land, stad, werk en adres.72440003
probleem met aandacht vasthoudenProbleem met het doelgericht opnemen en verwerken van informatie. Dit zijn problemen met het zich concentreren. Het concentratievermogen is niet goed ontwikkeld of is verstoord, waardoor iemand moeite heeft om de aandacht ergens bij te houden, snel afgeleid is of inefficiënt werkt.76039005
probleem met zichzelf voedenProbleem met het brengen van voedsel naar de mond en het voeden van zichzelf tot men verzadigd is.7653001
risico op infectieKans op het krijgen van een infectie: invasie van het lichaam door pathogene micro-organismen die zich voortplanten en vermenigvuldigen en ziekte veroorzaken door plaatselijke celbeschadiging, uitscheiding van toxine of antigeen-antilichaamreactie.78648007
probleem met zienProbleem met het vermogen om te zien als gevolg van reactie op prikkels van visuele organen.7973008
chronische pijnPijn is: "een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”. Pijn die langer dan zes maanden duurt.82423001
probleem met ruikenProbleem met het vermogen om te ruiken als reactie op prikkels van de reukorganen.83156004
vermoeidheidGevoelens van verminderde kracht of uithoudingsvermogen, geestelijke of lichamelijke vermoeidheid en lusteloosheid met een lager vermogen tot het uitvoeren van lichamelijk of geestelijk werk. Moe zijn.84229001
probleem met sociale interactieProbleem met gedrag van wederzijdse sociale uitwisseling en deelname tussen één of meerdere individuen.88598008