|
2,6-dichloro-4-nitrobenzenamine (substance)
2,6-dichloro-4-nitrobenzenamine
Dicloran
Dichloran
Id80230003
StatusPrimitive