|||
reconstructie van pyelo-ureterale overgang (verrichting)
reconstructie van pyelo-ureterale overgang
reconstructie van UPJ (uretero-pelvic junction)
Pyeloplasty
Pelvioplasty of kidney
Foley V-Y pyeloplasty
Correction of ureteropelvic junction
Reconstruction of ureteropelvic junction
Nephropyeloplasty
Open pyeloplasty
Foley pyeloplasty
Pyeloureteroplasty
Foley operation for pyeloplasty
Pelvi-ureteroplasty
Id77100009
StatusDefined
|