|
Propargite (substance)
Propargite
2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]cyclohexyl 2-propynyl sulfite
2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl prop-2-ynyl sulfite
Id441513009
StatusPrimitive