|
Mycoplasma haemomuris (organisme)
Mycoplasma haemomuris
Bartonella muris
Haemobartonella muris
Bartonella muris ratti
Mycoplasma haemomuris
Id385446009
StatusPrimitive