||
N-cyclohexyl-N'-fenyl-p-fenyleendiamine (substantie)
N-cyclohexyl-N'-fenyl-p-fenyleendiamine
N-cyclohexyl-N'-phenyl paraphenylenediamine
Id256224004
StatusPrimitive