||
2-fenylfenol (substantie)
2-fenylfenol
o-fenylfenol
bifenyl-2-ol
2-phenylphenol
Id255991004
StatusPrimitive