|

Q85 Phakomatoses, not elsewhere classified

Meta

MortBCode:
265
MortL4Code:
4-041
MortL3Code:
3-055
MortL2Code:
2-070
MortL1Code:
1-093

exclusion

ataxia telangiectasia [Louis-Bar]G11.3
familial dysautonomia [Riley-Day]G90.1

|