|

H44.1 Other endophthalmitis

Meta

MortBCode:
139
MortL4Code:
4-044
MortL3Code:
3-059
MortL2Code:
2-072
MortL1Code:
1-062

inclusion

Parasitic endophthalmitis NOS
Sympathetic uveitis