|

E88.8 Other specified metabolic disorders

Meta

MortBCode:
111
MortL4Code:
4-044
MortL3Code:
3-025
MortL2Code:
2-072
MortL1Code:
1-054

inclusion

Launois-Bensaude adenolipomatosis
Trimethylaminuria