|

E83.1 Disorders of iron metabolism

Meta

MortBCode:
111
MortL4Code:
4-044
MortL3Code:
3-025
MortL2Code:
2-072
MortL1Code:
1-054

inclusion

Haemochromatosis

exclusion

  • anaemia:
  • iron deficiencyD50.-