|

D46.9 Myelodysplastic syndrome, unspecified

Meta

MortBCode:
096
MortL4Code:
4-044
MortL3Code:
3-019
MortL2Code:
2-072
MortL1Code:
1-047

inclusion

Myelodysplasia NOS
Preleukaemia (syndrome) NOS