|

B65.1 Schistosomiasis due to Schistosoma mansoni [intestinal schistosomiasis]

Meta

MortBCode:
046
MortL4Code:
4-014
MortL3Code:
3-015
MortL2Code:
2-023
MortL1Code:
1-024